act


act
§ მოქმედება, მოქცევა; კანონი; დოკუმენტი; მოქმედება, მოქცევა; თამაში (სცენაზე)
§
1 აქტი, საქციელი, საქმე
act of terrorism/violence ტერორისტული/ძალადობის აქტი
humane/unexpected act ჰუმანური/მოულოდნელი საქციელი
to be caught in the act დანაშაულზე წასწრება
2 კანონი
to pass an act კანონის დამტკიცება (პარლამენტში)
3 მოქმედება (პიესის ნაწილი)
a tragedy in three acts სამმოქმედებიანი ტრაგედია
act of God სტიქიური უბედურება
4 ნომერი (საესტრადო ან საცირკო)
the clown did his act well ჯამბაზმა თავისი ნომერი კარგად შეასრულა
5 მოქმედება (იმოქმედებს)
think before you act! იფიქრე, სანამ რამეს მოიმოქმედებდე!
the medicine acted წამალმა იმოქმედა
it is time to act დროა ვიმოქმედოთ
I acted on his orders მისი ბრძანებით ვმოქმედებდი
the brakes wouldn`t act მუხრუჭებმა უმტყუნეს
this weather acts on my nervs ეს ამინდი ნერვებს მიშლის
he acted up to his promise დაპირებული აასრულა
6 მოქცევა (მოიქცევა)
I am sure he acted so out of pity დარწმუნებული ვარ, სიბრალულის გამო მოიქცა ასე
he acts like a fool სულელივით იქცევა
he acted like a true friend/like a child ნამდვილი მეგობარივით/ბავშვივით მოიქცა
you didn`t act right არასწორად მოიქეცი
7 თამაში (ითამაშებს)
he acted the part of a king მეფის როლი ითამაშა/შეასრულა
she is never sincere, she always acts არასდროსაა გულახდილი, ყოველთვის თვალთმაქცობს/თამაშობს
8 თავის მოჩვენება (თავს მოაჩვენებს), თავის მოკატუნება
with us he acts the fool თავს სულელად მოგვაჩვენებს
9 მუშაობა (მუშაობს)
this mechanism acts automatically ეს მექანიზმი ავტომატურად მუშაობს/მოქმედებს
he acted as a teacher მასწავლებლის მოვალეობას ასრულებდა//მასწავლებლად მუშაობდა
to act in obedience to the order ბრძანების თანახმად მოქმედება
to act as smb's proxy მინდობილობით მოქმედება
a four-act play ოთხმოქმედებიანი პიესა
he acted in a rather strange way ცოტა არ იყოს, უცნაურად მოიქცა
an inconsiderate action წინდაუხედავი / დაუდევარი საქციელი
an impure act უხამსი / ულამაზო საქციელი
acting on impulse she quit her job ბიძგის გავლენით მოქმედი, იმპულსური
acting on impulse იმპულსის გავლენის ქვეშ სამსახური მიატოვა
to act on impulse იმპულსურად მოქმედება
self-acting ავტომატური
the second scene of the first act პირველი მოქმედების მეორე სცენა
they act in unison ერთნაირად და შეთანხმებულად მოქმედებენ
a hostile act / look / tone მტრული მოქმედება / გამოხედვა / ტონი
to act as a host მასპინძლობის გაწევა
the play has three acts პიესაში სამი მოქმედებაა
to act formally ოფიციალური გზებით მოქმედება
a dishonest person / act უპატიოსნო პიროვნება / საქციელი
to act with discretion წინდახედულად / ფრთხილად მოქმედება
he acted in defiance of the doctor's advice ექიმის რჩევა-დარიგება უგულებელყო
he acted under constraint იძულებით მოქმედებდა
they acted in concert შეთანხმებულად მოქმედებდნენ
they act in collusion საიდუმლო შეთანხმებით მოქმედებენ
he did not act fairly towards me სამართლიანად / პატიოსნად არ მომექცა
to act with caution ფრთხილად მოქმედება
to catch smb. in the act/to catch smb. red-handed დანაშაულზე წასწრება
he acted blindfold განუსჯელად / თავზეხელაღებით მოიქცა
her arts didn`t act upon him მისი მომხიბვლელობა მასზე არ მოქმედებდა
I acted on medical advice ექიმის რჩევას მივყევი
he acts the sick man იავადმყოფებს თავს
Immigration and Naturalization Act ემიგრაციისა და ნატურალიზაციის აქტი

English-Georgian dictionary.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • ACT-R — (pronounced act ARE : Adaptive Control of Thought Rational) is a cognitive architecture mainly developed by John Robert Anderson at Carnegie Mellon University. Like any cognitive architecture, ACT R aims to define the basic and irreducible… …   Wikipedia

 • ACT! — Entwickler Sage Betriebssystem Microsoft Windows Kategorie CRM Software Lizenz proprietär …   Deutsch Wikipedia

 • Act-Up — Paris Date de création 1989 Réunion hebdomadaire tous les jeudis à 19 h à l École des Beaux Arts 14, rue Bonaparte 75006 Paris Nombre d adhérents 150 revendiqués Site internet …   Wikipédia en Français

 • Act-up — Paris Date de création 1989 Réunion hebdomadaire tous les jeudis à 19 h à l École des Beaux Arts 14, rue Bonaparte 75006 Paris Nombre d adhérents 150 revendiqués Site internet …   Wikipédia en Français

 • Act Up — Paris Date de création 1989 Réunion hebdomadaire tous les jeudis à 19 h à l École des Beaux Arts 14, rue Bonaparte 75006 Paris Nombre d adhérents 150 revendiqués Site internet …   Wikipédia en Français

 • act — 1 n 1 a: something done by a person in accordance with his or her free will a tortious act see also actus reus b: the failure to do something that one has a legal duty to do – called also negative act; 2 a …   Law dictionary

 • Act Up — Logo Die Bewegung Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power „AIDS Koalition um Kraft zu entfesseln“) entstand 1987 in New York (USA) um durch neue öffentlichkeitswirksame Aktionen mehr Dynamik und Politisierung in die Thematisierung von Aids zu… …   Deutsch Wikipedia

 • act — ACT, acte, s.n. 1. Document eliberat, emis etc. de o autoritate prin care se arată un fapt, o obligaţie, identitatea cuiva etc. ♢ Act de acuzare = concluzie scrisă întocmită de organele judiciare spre a dovedi vinovăţia cuiva. 2. Manifestare a… …   Dicționar Român

 • Act — oder Act steht für: Act (Musik), Musikformation ACT (Plattenlabel), ein Jazz Platten Label in Feldafing, gegründet von Siegfried Loch ACT!, eine Customer Relationship Management Anwendung ACT (Software), eine CRM Software von Sage (früher von… …   Deutsch Wikipedia

 • Act — ([a^]kt), n. [L. actus, fr. agere to drive, do: cf. F. acte. See {Agent}.] 1. That which is done or doing; the exercise of power, or the effect, of which power exerted is the cause; a performance; a deed. [1913 Webster] That best portion of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ACT — oder Act steht für: Act (Musik), Musikformation ACT (Plattenlabel), ein Jazz Platten Label in Feldafing, gegründet von Siegfried Loch ACT!, eine Customer Relationship Management Anwendung ACT New Zealand, eine politische Partei in Neuseeland,… …   Deutsch Wikipedia